لوله و اتصالات بدون درز (مانیسمان)

لوله های بدون درز (مانیسمان)

لوله رده 40 اهواز

لوله رده ۴۰ اهواز

لوله مانیسمان رده 40 چینی

لوله رده ۴۰ چین

لوله مانیسمان رده 40 کاوه

لوله رده ۴۰ کاوه

لوله مانیسمان رده 40 چینی

لوله رده ۲۰ چینی

اتصالات بدون درز (مانیسمان)

اتصالات رده 40 بنکن

اتصالات رده ۴۰ بنکن

اتصالات رده 20 ایران اتصال

اتصالات رده ۲۰ ایران اتصال